sebber vejlaug

bump på grusveje i Sebbersund

korrespondance med Aalborg Kommune ang. bump oghastighedsbegrænsninger på grusveje i Sebbersund.

Vi har i Sebber Vejlaug fået henvendelse fra en borger, som ønsker bump for at sænke hastigheden på grusvejne. Det drejer sig mere specifikt om Fælledvej.
Borgeren ønsker bump for at mindske støv fra vejne og af hensyn til sikkerheden. Han er nervøs for at nogle skal blive kørte ned, fordi byens legeplads og fodboldbane ligger meget tæt ved Fælledvej.
Fælledvej er også genstand for meget trafik fra turister og sommerhusejere, som skal ud til det natur skønne område Navet.
Jeg ønsker en udtalelse fra Aalborg Kommune om, hvem der har myndigheden i denne sag.
Jeg tænker ikke, at det er Vejlauget.
Jeg vil også gerne have ridset de regler op , som er for bump og etablering af bump.
Ligeledes vil jeg gerne spørge til muligheden for at stille yderligere tarfikskilte op.
Vi har ligenu skilte med 20 km.

Mange hilsner
formand for Sebber Vejlaug
Lea Hansen

Svar fra Aalborg Kommune:
Der er tale om private fællesveje, der administreres efter reglerne i privatvejsloven.
En ændring af forholdene skal således ske efter §56 og §57, der betinger en sagsbehandling hos Trafik & Veje og Nordjyllands Politi, Trafiksektionen.
Der er udarbejdet en kort vejledning for etablering af bump på private fællesveje i sommerhusområder.
Jeg har været ved at undersøge om der ligger en tilladelse til skiltning med 20 km/t, og en sådan en har ikke kunne findes.
Det kan samtidig oplyses, at Nordjyllands Politi tidligere har oplyst, at der jævnfør bekendtgørelsen om lokal hastighedsbegrænsning, ikke kan skiltes med lokal hastighedsbegrænsning på 20 km/t. Der kan jf. bekendtgørelsens §7 skiltes ned til 40 km/t.
For godkendelse af lokal hastighedsbegrænsning skal der fremsendes afmærkningsplan, som viser strækning og placering af skilte. Denne skal sendes til Nordjyllands Politi.

Venlig hilsen
Henrik Nyrup
Teamkoordinator, Vejforvaltning